דוח אחריות תאגידית 2018 > חוסן חברתי

עובדים ומדיניות העסקה

נשר פועלת לקידום זכויות העובדים וביטחונם ופועלת למניעת תאונות עבודה, שמירה על זכות העובדים להתאגד ולקיים משא ומתן על זכויותיהם, הימנעות מאפליה, הימנעות משימוש או רווח ממצב של עבודה בכפיה או בתנאי עבודה לא הוגנים ומהעסקת קטינים (למעט העסקת ילדי העובדים בקיץ בעבודות למען הקהילה תמורת שכר). בכל מפעלי נשר קיים ממונה למניעת הטרדה מינית ונערכות הכשרות על פי הנחיות החקיקה בנושא.

החברה רואה עצמה כאחראית ליצירת ביטחון ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה ולכן משקיעה משאבים רבים במתן תנאים הולמים, ביצירת דיאלוג מול העובדים במטרה להוריד את תחושת אי הוודאות בקרבם ובביסוס יחסי עובד-מעביד פתוחים ויציבים. במהלך שנת הדיווח לא היו שביתות עבודה במפעלי נשר.

במהלך תקופת הדיווח התקבלה תלונה אחת על הטרדה מינית של עובדים. התלונה נחקרה, נבדקה וטופלה לרבות בצעדים משמעתיים לפי הצורך. כמו-כן, לא נמצאו מקרים של אפליה על כל רקע שהוא.

חברת נשר רואה בעובדיה נכס מרכזי ולכן משקיעה משאבים רבים כדי להבטיח עבורם סביבת עבודה ראויה ובטוחה.

פריסת עובדים לשנת 2018

  סוג העסקה (לפי מגדר)חוזה העסקה (לפי מגדר)
 • חלוקה
  סך כל העובדים המועסקיםמספר מועסקים במשרה מלאהמספר מועסקים במשרה חלקיתמספר מועסקים בחוזה קבועמספר מועסקים בחוזה זמני
  סה"כ עובדים
  48147924810
  גברים
  40640514060
  נשים
  75741750

הסכמים אלו, חלים על העובדים המשתייכים לאותו מפעל בלבד ומתעדכנים מעת לעת, בדרך של משא ומתן בין ועדי העובדים במפעל לבין ההנהלה.

בכל מפעל קיים ועד עובדים המאוגד תחת הסתדרות העובדים. כ- 75% מכלל עובדי החברה מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם הסכמים קיבוציים. מלבד העובדים המאוגדים, תנאי עבודתם של יתר העובדים נקבעו בחוזי עבודה אישיים. אחוז תחלופת העובדים בארגון עומד על כ- 7% לשנת 2018.

עובדים - הסכמים והתאגדות

מרבית עובדי החברה מועסקים על פי הוראות הסכמים קיבוציים. קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים שנחתמו במפעלי נשר השונים.

קליטת עובדים חדשים במהלך שנת 2018

 בני פחות מ - 30בני 30-50בני 50 ומעלה
גברים
364
נשים
140
סה"כ
4104

עזיבת עובדים (פרישה, עזיבה מרצון, מוות)
במהלך שנת 2018

 מתחת ל- 3030-50מעל ל-50
גברים
21124
נשים
032
סה”כ
21426

גיוון תעסוקתי בגופי ההנהלה הבכירה

 מתחת ל-3030-50מעל ל-50קבוצות מיעוט או קבוצות המוגדרות על ידי ממשלת ישראל בתת תעסוקה
גברים
12432
נשים
85
סה”כ
132370

גיוון תעסוקתי בקרב עובדי נשר (לפי העסקה)

 • מספר עובדים מתחת לגיל 30מספר עובדים בגילאי 30-50מספר עובדים מעל לגיל 50קבוצות מיעוט או קבוצות המוגדרות על ידי ממשלת ישראל בתת תעסוקה
  גברים
  12432
  נשים
  085
  סה”כ
  13237

גיוון תעסוקתי בקרב עובדי נשר (לפי קטגוריית העסקה)

 • מספר עובדים מתחת לגיל 30מספר עובדים בגילאי 30-50מספר עובדים מעל לגיל 50קבוצות מיעוט או קבוצות המוגדרות על ידי ממשלת ישראל בתת תעסוקה
  גברים
  18159150
  נשים
  151
  סה”כ
  19164151

החברה מאמינה כי הזמן וההשקעה המרובה שמוקדשים להדרכות ופיתוח מיומנויות בקרב העובדים, יוצרים גמישות תעסוקתית התורמת לשילוב בין האינטרסים הארגוניים והאינטרסים האישיים וכי רכישת מגוון רב של כישורים מאפשרים לעובד למלא תפקידים רבים יותר.

ההדרכות לעובדים נעשות גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות המוטמעת במפעלי החברה. את הדרכות הבטיחות עוברים גם קבלני העבודה בדומה לעובדי נשר. נוסף על כך, מכינה נשר את עובדיה לקראת פרישה על ידי שילובם בקורסים בני שלושה ימים, במימון החברה, העוסקים בהיבטים של תעסוקה בשעות הפנאי, היבטים פיננסיים, בריאות וכושר ועוד.

הסמכות והדרכות

נשר רואה בחיזוק החוסן החברתי של עובדיה נדבך חשוב לחוזקו של הארגון ומעניקה לעובדיה הסמכות והדרכות מקצועיות גם בנושאים של הגבלים עסקיים, זכויות אדם, מניעת שחיתות, מניעת הטרדות מיניות והדרכות על הקוד האתי של החברה.

ממוצע שעות הדרכה לפי דרגות העסקה

 ממוצע שעות הדרכה לפי דרגות העסקה
הנהלה בכירה
28
הנהלת ביניים
34
עובדים
30

ממוצע שעות הדרכה לפי קטגוריות העסקה

 ממוצע שעות הדרכה לפי קטגוריות העסקה
טכני
24
מנהלות
35
עובדי קבלן
5

החברה, על מנת לסקור בפניהם את פעילות החברה, ולשמוע מהם שאלות, הצעות או תלונות. במידת הצורך הנהלת החברה מקיימת דיון בתוצרי הפגישות, וכל עובד מקבל מענה מלא לסוגיות שהעלה בשיחה.

שיח עם העובדים

הנהלת חברת נשר מקיימת מדי שנתיים סקר עובדים בנושאים שונים הקשורים לשביעות רצונם
מתפקידם ומגורמים נוספים בעבודה. כל עובדי נשר שותפים בסקר זה. בנוסף, כל עובדי
נשר מקבלים משובים על ביצועיהם באופן קבוע. פגישות ״שולחן עגול״ נערכות אחת לשנה
ובמסגרתן כל חבר הנהלה מקיים שיחת חתך עם עשרה עובדים בתפקידים שונים מכלל

בשנת 2018 נערכו מפגשים בין כ-80 עובדים ובין המנכ"ל וסמנכ"לי החברה. במהלך המפגשים הביעו העובדים שביעות רצון גבוהה מקיום המפגשים, ואף יותר מכך שמחו לשמוע את המידע אשר הועבר אליהם על ידי מנחי המפגשים.

החל מ- 2014 מתקיימים מפגשי שולחן עגול במפעל רמלה. המפגשים מובלים על ידי מנהל המפעל ומנהלי האגפים ומיועד לכל עובדי נשר רמלה. הנושאים והשאלות שמועלים במפגשים, וכן התשובות שניתנו על ידי המנהלים בתחומים השונים, מפורסמים בעיתון נשר.

"שולחן עגול"

פעילות ״שולחן עגול״ מתקיימת בנשר מזה 11 שנים, ועיקרה מפגש של חברי ההנהלה עם
עובדות ועובדים מכל יחידות החברה. מטרת המפגשים היא להעביר לעובדים,
בשקיפות מלאה ובאופן בלתי אמצעי, את עיקרי התנהלותה של נשר בשנה האחרונה,
את ההשלכות לכך וכמובן גם להקשיב לרעיונות, בעיות ומחשבות של העובדים עצמם.

סיכום המפגשים והלך הרוח הנשקף מהם נידונים בקרב הנהלת החברה, המתייחסת
בכובד ראש לכל ממצאי התהליך.

משובי עובדים

אחוז העובדים שקיבלו משוב מסודר לגבי עבודתם ולגבי המשך פיתוח הקריירה

 • גברים
  90%
  נשים
  100%

חלק ממערך ההדרכה של נשר מוקדש להדרכות ייעודיות בנושא זכויות אדם. הדרכות בנושא זכויות אדם מועברות גם לכל המאבטחים החיצוניים.

זכויות אדם

נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, שמירה על חייי אדם
וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה
לקהילה בה הקבוצה פועלת - כל אלו הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית
של נשר וקשריה של החברה עם מחזיקי העניין.